AP-PARTNER Sp. z o.o.
ul. 6 Sierpnia 74/3
90-646 ŁÓDŹ

NIP: PL 7272797128 (Steuer.ID.Nr.)
Erlaubnis Nr. 12735 (Register der Arbeitsagenturen KRAZ) ausgestellt durch den Marschall der Woiwodschaft Łódź.
ERLAUBNIS ZUR ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG, ausgestellt durch BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT. Agentur für Arbeit Düsseldorf, 22.05.2018.
AP-Partner Sp. z O.O. © 2019